Previous Image
Next Image

info heading

info content


EMDR

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.
EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Bekijk hier een kort filmpje over EMDRWaarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS).
Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. 

Werkt EMDR?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.
Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast? In het begin van de therapie zal uw EMDR-therapeut uitgebreid aandacht besteden aan de oorzaak en achtergronden van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment noodzakelijk of nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.

Hoe gaat EMDR in z’n werk?
De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus, dat is bv. iets wat beweegt dat u met uw ogen moet volgen, een geluid via een koptelefoon, of een taak die u moet doen, zoals bewegen met handen/voeten. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten . Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set afleiding gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. Er wordt gestart met een inventarisatie van de gebeurtenissen die in uw hoofd opgeslagen als nare herinnering. Het invullen van deze bijlage kan als voorbereiding aan u gevraagd worden (download hier)

Wat zijn de te verwachten effecten?
De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Zijn er ook nadelen?
Na afloop van een EMDR therapie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk goed. Toch kan dit in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting aan de orde komen. 

Wat is het werkingsmechanisme van EMDR?
Hoe EMDR precies werkt is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking. Denkbaar is dat combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus er voor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Tijdens het ophalen van een herinnering die naar is om aan terug te denken,men waarvan het vermoeden is dat deze in verband staan met uw klachten,  wordt u afleiding aangeboden, zoals oogbewegingen, geluiden ed., waardoor de lading op die herinnering af gaat nemen. De nare herinnering wordt in uw werkgeheugen opgehaald. omdat dat werkgeheugen tegelijkertijd ook belast wordt door de afleidende taak, is het idee dat er dan minder werkgeheugencapaciteit over blijft voor de herinnering, waardoor deze vanzelf minder levendig en minder emotioneel beladen wordt. hierdoor kan de betekenis van de herinnering drastisch veranderen. De herinnering verschuift dan van het werkgeheugen (waardoor het komt dat u er nog zoveel,last van heeft) naar het autobiografisch geheugen ( n dat is veel minder actief). Toekomstig onderzoek zal uit moeten maken hoe de waargenomen effecten het best kunnen worden verklaard.

Meer lezen?

EMDR bij beschadiging van het zelfbeeld

EMDR kan ook toegepast worden als bij beschadiging van zelfbeeld. Bv. als je vaak over jezelf denkt ‘ik ben dom’, ‘ik doe nooit wat goed’ etcetra. Dergelijke overtuigingen over jezelf zijn vaak ontstaan in je kindertijd. We gaan dan op zoek naar duidelijke herinneringen die als het ware gevoelsmatig nog steeds ‘bewijzen’ dat dat waar is. Met EMDR kunnen we deze ervaringen proberen te gaan verwerken, met de bedoeling zo je overtuiging over jezelf dat je ‘okay’ bent te versterken. Meer info lees hier.  EMDRbijZelfbeeld

Bovenstaande is een beknopte samenvatting. Op de website www.emdr.nl vindt u over de bovenstaande onderwerpen uitgebreidere informatie.

Filmpjes over EMDR bij kinderen kunt u hier vinden.

EMDR wordt soms ook toegepast om angst voor wat er zou kunnen gebeuren te behandelen. Dat heet EMDR bij een flashforward.

 

EMDR knipt als het ware de actieve stroomdraad door tussen vroegere beschadigende ervaringen en huidige gevoelens en gedrag.