Previous Image
Next Image

info heading

info content


Samenvatting belangrijkste informatie

Informatie psychologische behandeling – GZ- Psycholoog – Mw L.C. van Leeuwen

Download deze informatie hier

Tarieven en vergoeding

Vanaf 2014 wordt niet alle psychologische zorg meer vergoed. Alleen als er sprake is van een psychische stoornis. Is er sprake van verzekerde zorg dan is verwijsbrief van uw huisarts nodig waarin verwezen wordt naar de Basis GGz met een vermoeden van een DSM IV stoornis. De maximum tarieven hiervoor zijn vastgelegd door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Afhankelijk van de zorgzwaarte (DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten) en zorgvraag wordt één van de volgende prestaties bij u in rekening gebracht:  kort (€461), middel(€787),  intensief (€1234) of chronisch (€1138). U krijgt altijd een voorschotnota van €90 per consult, dat verrekend wordt met de eindnota die u aan uw verzekering kunt doorsturen. De prestaties verschillen wat betreft de gemiddelde behandeltijd: voor het product ‘kort’ ca. 300 minuten, voor ‘middel’ ca. 500 minuten en voor ‘intensief’  ca. 750 minuten. Daarnaast is er nog een tarief voor een onvolledig behandeltraject (€188) als de behandeling na 1 of 2 gesprekken wordt beëindigd. Is er geen sprake van verzekerde zorg, dan krijgt u een nota van € 90 per consult (OVP).

tarieven2016-2 Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten, u krijgt zelf de rekening die u – het liefst via een machtiging voor automatische incasso – aan mij betaalt. Bij verzekerde zorg kunt u een deel van de factuur van uw zorgverzekeraar terugkrijgen. Informeer bij uw zorgverzekeraar. U heeft een eigen risico in 2016 van 385 euro.

Bereikbaarheid en afzeggen afspraken

Op maandag- t/m donderdagavond tussen 18.00 uur en 18.30 uur is er meestal telefonisch spreekuur. Op het  antwoordapparaat kunt u een boodschap achterlaten. Wilt u een afspraak afzeggen, doe dat altijd telefonisch en een werkdag van 24 uur van te voren (anders krijgt u – ongeacht de reden van afmelding – toch een factuur).

Geheimhoudingsplicht

Registratie van uw gegevens vindt plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft inzagerecht in uw dossier. Alles wat u tijdens de behandeling vertelt valt onder het beroepsgeheim. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt geen enkele informatie aan anderen verstrekt. Ik ben wettelijk verplicht op de factuur voor verzekerde zorg, privacy-gevoelige informatie te vermelden, tenzij u een privacy-verklaring invult.

Klachten

Als u klachten heeft, bespreek dat dan met mij. Is dit voor u niet bevredigend dan kunt u terecht bij de beroepsorganisaties waar ik lid van ben, zoals het NIP. Ik werk volgens de beroepscode die het NIP heeft opgesteld.   U kunt bij het College van Toezicht van het NIP, schriftelijk uw klacht indienen. (zie www.psynip.nl).

 

Mw L.C. van Leeuwen – Ameroever 28 – 4926 EC Lage Zwaluwe – 0168 482097 – IBAN: NL25INGB0007620569 Incassant ID : NL78ZZZ18065630000