Previous Image
Next Image

info heading

info content


Uw privacy

Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel!

Uw privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. In de WBGO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) is dat wettelijk vastgelegd. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming. et beroepsgeheim is de basis van mijn werk. Alleen als de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft deel ik informatie, situaties waarin het de cliënt ten goede komt. Ik ben echter wettelijk verplicht inzage aan derden te geven cq. gegevens over u aan derden te leveren. Uw privacy is mijns inziens uw fundamenteel recht. U heeft er dus recht op om dat niet te willen. Door een privacy-verklaring in te vullen, kunt u daar bezwaar tegen maken. Download deze hier

Als eerstelijnspraktijk stel ik samenwerking met huisartsen erg op prijs. Gewoonlijk zend ik aan het einde van de hulpverlening een beknopte rapportage aan de huisarts, maar alleen indien u toestemming gegeven heeft uw huisarts te informeren.

De rekening en uw privacy

Bij het factureren van verzekerde zorg zijn psychologen verplicht te voldoen aan de wettelijke eisen die voor de BGGGZ gesteld zijn, bv. eisen door het College van Zorgverzekeraars (CVZ) en de WMG (Wet marktordening gezondheidszorg). Eén van de eisen is het aanleveren van een MDS (minimale dataset curatieve GGZ – lees meer hieronder). Daarnaast heb ik als zorgaanbieder de verplichting om via vragenlijsten te ROM’en en gegevens aan te leveren aan SBG ten behoeve van de benchmark (zie hieronder). ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en houdt in dat het verloop van uw klachten gemonitord wordt en dat dit wordt aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ. U mag daar bezwaar tegen maken. De wettelijke regels hierover hebben als uitgangspunt. “Alleen medewerkers die daadwerkelijk een behandelrelatie hebben met de patiënt, mogen toegang hebben tot de patiëntgegevens, of indien toegang nodig is voor de afwikkeling van de behandeling”.  In de privacyverklaring kunt u aangeven dat u niet wilt dat anderen toegang tot uw gegevens krijgen.

Downloaden van privacyverklaring

U kunt het bijgaande formulier hier downloaden en invullen, waarin u kunt aangeven dat u bezwaar heeft tegen het verstrekken van privacy-gevoelige informatie.

Alleen met zo’n formulier hoef ik uw gegevens niet aan te leveren.

Lees hier meer informatie als u wilt lezen over de regels rondom uw dossier

 

Vragenlijsten en uw privacy

Sinds 1 januari 2017 is elke zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg verplicht om gegevens uit uw dossier te delen met de Stichting Benchmark GGZ (SBG), een door de zorgverzekeraars betaalde stichting.

Het betreft gegevens omtrent de aard en de ernst van uw psychische klachten zoals informatie over angsten, seksuele problemen, depressie, verslaving, suïcidaliteit of stemmen horen. Bovendien moet uw geboortejaar, leefsituatie, diagnose, geslacht, postcodecijfers, BSN nummer en opleidingsniveau worden doorgegeven.

Volgens de zorgverzekeraars zijn deze gegevens nodig om de kwaliteit van de zorg te evalueren. Veel wetenschappers denken dat dat op deze manier helemaal niet kan en dat het zelfs schadelijk kan zijn voor de kwaliteit van de zorg. Het kost in elk geval veel geld en tijd. Ook vragen veel behandelaars zich af of deze praktijk het beroepsgeheim niet schaadt.

De gegevens worden gepseudonimiseerd. Er wordt beweerd dat ze dan niet herleidbaar zijn tot uw persoon. Deskundigen geven aan dat door koppeling aan bijvoorbeeld gegevens van de zorgverzekeraar deze vertrouwelijke informatie wel tot uw persoon is te herleiden.

U bent niet verplicht mee te werken aan het invullen van de vragenlijsten voor dit doel. Uw zorgverzekeraar wordt daarvan niet op de hoogte gesteld. Het heeft dus geen gevolgen voor uw behandeling of vergoeding daarvan.